کانال تلگرام کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» کانال آپارات کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر»

فؤاد ایزدی در توصیف کتاب «گزارش ناخوانده از سرانجام یک مسیر» و توصیه به خواندن آن چنین نوشتند:

فؤاد ایزدی

دکترای ارتباطات جمعی از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا
عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

اهمیت کتاب «گزارش ناخوانده» از آن جهت است که ما از طرفی با مقوله ای بسیار با اهمیت مواجه هستیم که یک نسل را متأثر می کند، اما از طرف دیگر متأسفانه محتوای عمیق و مستند درباره توافق مانند این کتاب کم تولید شده است، و این ویژگی ها موجب می شود که این کار اهمیت خاصی پیدا کند.

16f.izady

ارسال نظر

حاصل عبارت؟ *