روزنامه شرق- از سرگيري ثبت سفارش ايران و امارات- پنجشنبه, 1 دی 1390