Skip Global Navigation to Main Content
رونوشت های متن

برگۀ اطلاعات وزارت خزانه داری دربارۀ اجرای تحریم ها علیه ایران

07 فوريه 2012

وزارت خزانه داری

مرکز مطبوعات

6 فوریۀ 2012

برگۀ اطلاعات: اجرای تحریمهای ناشی از قانون اختیارات دفاع ملی دربارۀ ایران

واشنگتن- پرزیدنت اوباما دیروز یک فرمان اجرایی (E.O.) امضاء کرد که به موجب آن به یک رشته اقدامات برای ادامۀ برنامۀ تحریم های دولت علیه ایران، شامل تدابیری که بخش 1245 قانون اختیارات دفاع ملی (NDAA) را به مورد اجرا می گذارد، مبادرت می شود. یکی از تدابیری که طبق این فرمان اتخاذ می گردد مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی ایران و همۀ نهادهای دیگر مالی ایران و نیز تمامی دارایی های دولت ایران است که سلسله تحریم گسترده و سختی را که هم اکنون در مورد ایران در دست اجرا است، سخت تر و دشوار تر می کند.

این اقدامات نشان دهندۀ عزم راسخ دولت برای پاسخ گو شمردن ایران به خاطر خودداری از عمل به الزامات بین المللی آن دولت است. ایران اکنون به سبب تشدید تحریم های برقرار شده توسط ایالات متحده و تحریم های مکمل از جانب بسیاری دیگراز کشورها در سرتاسر جهان، با سطح بی سابقه ای از فشار روبروست. فرمان اجرایی جدید پیام دولت [ایالات متحده] را به ایران – دایر بر این که آن دولت تا هنگامی که به رفع نگرانی های بسیار موجه و مستند جامعۀ بین المللی در ارتباط با طبیعت برنامۀ هسته ای خود نپردازد، با فشارهای روز افزون اقتصادی و دیپلماتیک مواجه خواهد شد-- مورد تأکید مجدد قرار می دهد.

اطلاعات بیشتری در توضیح چگونگی اجرای بخش 1245 NDAA به موجب اختیاراتی که طبق این فرمان اجرایی واگذار شده است، در آیندۀ نزدیک در دسترس قرار خواهد گرفت.

تحریم هایی که طبق فرمان اجرایی جدید اِعمال می شود:

پرزیدنت اوباما فرمان اجرایی جدید را که از نخستین ساعت بامداد 6 فوریه قوت اجرایی پیدا کرده است در 5 فوریه امضاء کرد. این فرمان تمامی دارایی های دولت ایران و نیز همۀ نهادهای مالی ایران، از جمله بانک مرکزی ایران را مسدود می سازد.

1. فرمان اجرایی تمامی دارایی های دولت ایران، بانک مرکزی و همۀ نهادهای مالی ایران و منافع حاصل از این دارایی ها را که در ایالات متحده قرار داشته باشند، یا وارد محدودۀ ایالات متحده شوند، یا تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی در آیند (صرفنظر از این که نهاد مالی بخشی از دولت ایران باشد) مسدود می کند. پیش از این اشخاص آمریکایی موظف بودند به جای "مسدود کردن"، معاملات دولت ایران را "رد کنند".

· به موجب فرمان، دولت ایران، بانک مرکزی ایران و همۀ نهادهای مالی ایران در حال حاضر مسدود شده اند (یعنی دارایی های آنها در حوزۀ قضایی اشخاص آمریکایی به حالت انسداد در آمده است).

· تحریم هایی که از 1995 درباره ایران برقرار شدند مقرر می داشتند که از پذیرش اکثریت معاملات با طرفیت دولت ایران، بانک مرکزی ایران و همۀ نهادهای مالی ایران خودداری به عمل آید- بدین معنی که این معاملات نمی توانستند از طریق نظام مالی ایالات متحده جریان پیدا کنند، و به جای آن برگشت داده می شدند. به موجب فرمان اجرایی جدید، معاملات با طرفیت دولت ایران، بانک مرکزی ایران و همۀ نهادهای مالی ایران که پیش از این پذیرفته نمی شدند، اکنون مسدود می شوند.

· همۀ نهادهایی که تعریف "دولت ایران" دربارۀ آنها مصداق پیدا می کند، مانند وزارتخانه ها، نهادهای تحت مالکیت دولت و شرکتهای بازرگانی متعلق به دولت ایران یا تحت کنترل آن مسدود می شوند. این انسداد نهادهایی را نیز که در فهرست ادارۀ کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) از اتباع بویژه تعیین شده و اشخاص مسدود شده (SDN List) برچسب [ایران] به آنها خورده است، شامل می شود. معاملات اشخاص آمریکایی با چنین نهادهایی اکنون مسدود شده اند، مگر این که معافیت آنها اجازه داده شده باشد. ادارۀ کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری به روز آمد کردن SDN List ادامه خواهد داد و ممکن است در صورت اقتضا مواردی را بر فهرست بیفزاید، از آن حذف کند یا مورد تصحیح قرار دهد.

· فرمان اجرایی در تحریم های مورد اجرا علیه نهادهای مالی خارجی که در گیر معاملات مستقل با برخی نهادهای مالی ایران، مشتمل بر بانک مرکزی ایران هستند تغییری نمی دهد. این نهادهای مالی اگر به برخی معاملات مهم با بانک مرکزی ایران یا دیگر نهادهای مالی ایران که به موجب NDAA یا قانون تحریم های ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری، مصوب 2010 تعیین شده اند مبادرت ورزند، در معرض تحریم های ایالات متحده قرار خواهند گرفت.

2. خزانه داری در کار صدور مجوزهایی به منظورحفظ اجازه برای معاملاتی است که موجبات پیشبرد سیاست خارجی ایالات متحده را فراهم می آورند.

· اشخاصی که در حال حاضر از مجوزهای مشخصی توسط OFAC برای معاملاتی با طرفیت دولت ایران یا نهادهای مالی ایران استفاده می کنند، باید به تارنمای OFAC برای مجوزهای عمومی جدید و دیگر اطلاعات مراجعه کنند تا از این که آیا آن مجوزها به موجب فرمان اجرایی جدید همچنان معتبر هستند آگاهی یابند.

واگذاری اختیارات به موجب فرمان اجرایی جدید

فرمان اجرایی همچنین اختیارات دیگری را که در بخش 1245(d) از NDAA آمده است واگذار می کند.

· فرمان اجرایی تعدادی اختیارات مندرج در بخش 1245(d) از NDAA را در وهلۀ نخست به وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه واگذار می کند. این واگذاری اختیارات موجب تسهیل بخش 1245 از NDAAمی گردد.

· اطلاعات بیشتری در توضیح چگونگی اجرای NDAA به موجب اختیاراتی که طبق این فرمان اجرایی واگذار می شود، در آیندۀ نزدیک در دسترس قرار خواهد گرفت.