Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
برگه اطلاعات
3


خزانه داری فهرست لوازم پزشکی اساسی مجاز برای صدور به ایران را گسترش می دهد

وزارت خزانه داری ایالات متحده

دفتر روابط عمومی

۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳ 

خزانه داری فهرست لوازم پزشکی اساسی مجاز برای صدور به ایران را گسترش می دهد و راهکارهای موجود  صادرات و تامین مالی برای کالاهای انساندوستانه را روشن تر می کند 

 

واشنگتن - امروز وزارت خزانه داری ایالات متحده برای تقویت تلاشهای درازمدت ایالات متحده، برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تحریمهای گسترده اقتصادی و مالی علیه ایران- که برای اطمینان حاصل کردن از اینکه ایران به تعهدات بین المللی اش عمل می کند وضع شده اند- مانع از واردات بشردوستانه ایران نمی شوند، اقداماتی را انجام داد. دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) فهرست لوازم پزشکی اساسی مجاز برای صدور و یا بازصدور به ایران را بر اساس جواز کلی موجود با افزودن صدها قلم گسترش داد؛ OFAC پیش از این جوازی خاص برای اجازه صدور یا بازصدور این اقلام صادر کرده بود. OFAC همچنین راهنمایی تشریحی را برای جوازها و استثنائات موجود قابل اعمال بر فروش غذا، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی از سوی اشخاص غیر آمریکایی به ایران، صادر کرد.

دیوید اس. کوهن، معاون وزیر برای تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: " اقدام امروز در گسترش جواز کلی برای صدور تجهیزات پزشکی به ایران نشانگر بخش مهمی از سیاستهای تحریمهای ماست. حتی در حالی که ما به پیاده سازی و اعمال تحریمهای دقیق خود ادامه می دهیم، به حمایت از تجارت انساندوستانه مشروع متعهدیم."         

OFAC در اقدام امروز خود فهرست اقلام پزشکی مجاز برای صدور یا باز صدور به ایران را بر اساس جواز کلی موجود، که ابتدا در اکتبر ۲۰۱۲ صادر شده بود، گسترش داد تا بخش گسترده ای از کالاها و ابزار پزشکی را، از جمله دستگاه نوار قلب، دستگاه الکتروانسفالوگرافی و دستگاه دیالیز به همراه دیگر انواع تجهیزات مورد استفاده در بیمارستانها، کلینیکها و تاسیسات پزشکی در ایران، مورد پوشش قرار دهد. اکنون این اقلام، که پیش از این تحت جوازهای خاص توسط OFAC  واجد شرایط بودند، می توانند بدون کسب تایید اولیه از OFAC صادر شوند. صادرکنندگان همچنان تشویق می شوند که برای تجهیزات پزشکی که ممکن است مشمول فهرست گسترده شده امروز نشوند، درخواست جواز اختصاصی کنند.

در حالی که تحریمهای آمریکایی و جهانی سخت تر شده اند، وزارت خزانه داری و وزارت امور خارجه با شرکتهای خارجی دارویی و تجهیزات پزشکی، که فروشنده و صادر کننده هستند و برای صادرات خود به ایران به آنها پرداخت می شود، و همچنین موسسات مالی خارجی درگیر در آن معاملات، مذاکرات همه جانبه ای کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که استثنائات وارد بر تحریمهای ما درک شده اند. گزارشهای صادر کنندگان اقلام پزشکی و درمانی مرتبا حاکی از موانعی هستند که دولت ایران ایجاد می کند، از جمله کوتاهی بانک مرکزی ایران از تخصیص ارز خارجی کافی. بانک مرکزی ایران برای تامین مالی واردات دارو و تجهیزات پزشکی به منابع ارز خارجی کافی در خارج از ایران – که در شرایط دیگر تنها قابل استفاده برای تجارت دوجانبه هستند - دسترسی دارد.          

 همانطور که OFAC در راهنمای تشریحی خود، "کمکهای انسان دوستانه و صادرات مربوطه به مردم ایران" صادر شده در ۶ فوریه ۲۰۱۳، و در قوانین تحریمهای مالی ایران (IFSR)، روشن کرده است، موسسات مالی خارجی می توانند با استفاده از منابع مالی موجود در بانک مرکزی ایران، معاملات مربوط به خرید کالاهای انساندوستانه از جمله غذا، کالاهای کشاورزی، دارو، و تجهیزات پزشکی را بدون مشمول شدن در تحریمهای آمریکا، پردازش کنند. راهنمای امروز در مورد فروش غذا، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران، با این هدف است که اطمینان حاصل شود کلیه طرفین این معاملات کاملا جوازهای انساندوستانه موجود در قوانین تحریمی ما را درک کنند. 

برای دیدن فهرست گسترده شده اقلام پزشکی اساسی مجاز برای صادرات به ایران که امروز صادر شده است به اینجا بروید. 

برای راهنمای OFAC در مورد فروش غذا، کالاهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران به اینجا بروید. 

برای راهنمای تشریحی OFAC در مورد کمکهای انساندوستانه و صادرات مرتبط با آن به مردم ایران به اینجا بروید. 

برای مقررات OFAC  برای تحریمهای مالی ایران به اینجا بروید.